برگزاری جلسه ستاد پیشگیری از جرم دادگستری شهرستان اهر