میزبانی کمیته فرهنگی وآموزشی ستادمرکزی اربعین از موکب داران عراقی