جلسه حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی