وزیر کار: فضای ایجاد کسب و کار الکترونیک فراهم است