امام خمینی(ره) طبق تشخیص کدام مصلحت «جام زهر» را نوشید؟