برگزاری مسابقه مقاله نویسی ویژه مددجویان زندان تویسرکان