چاره دکتر برای محیط زیست تا «تغییرات یا فرار» از توجیهات