گرد و خاک در آبادان به هشت برابر حد استاندارد رسید