نماز جمعه تهران با سخنرانی سلیمی نماینده بسیج دانشجویی