ورزش هم اگر برای خدا باشد عبادت است/ بریده‌ای از کتاب سلام بر ابراهیم