73درصد تصادفات رانندگی در برون شهرها اتفاق می افتاد