مشارکت ۱۵هزار نفری مردم استان بوشهر در طرح سرشماری/ عسلویه پیشتازگفت