بیانیه جنبش فتح در پی مشارکت محمود عباس در تشییع جنازه شیمون پرز