قدردانی از رهبری به جهت توصیه انتخاباتی به احمدی‌نژاد