برنامه زمانی مصاحبه پذیرفته‌شدگان آزمون دستیاری اعلام شد