بلایی به نام «پلاستیک» ،پسماندی که خاتمه حیات را سرعت می‌بخشد