بهره برداری از آزمایشگاه مرکزی و دانشکده فنی و مهندسی