بیست و سومین جشنواره خیریه انجمن حمایت از کودکان کار