فرمانده ناجا: می توانیم یک هفته ای معتادان کشور را جمع آوری کنیم/ در جرایم مشهود ورود می کنیم