شیوع دیابت در روستاها ۵ و در شهرها۵/۱۱ درصد است/ آموزش بیماران دیابتی تحت پوشش بیمه قرار گیرد