فرار از باغ‌وحش به قیمت جان؛ یکی از دو شیر فراری باغ‌وحش آلمان کشته شد