تشکر امامی کاشانی از رهبری برای توصیه به احمدی نژاد و نامه به جوانان غربی