کیسه های ویژه پسماند خشک به بازدیدکنندگان نمایشگاه عطرسیب ارائه می شود