دومین حضور جهانی «خشکسالی و دروغ» با رقابت در ویتنام