وزارت بهداشت برای معتادان چه می‌کند؟ غربالگری اعتیاد چیست؟