سیزدهمین جشنواره یاد یار مهربان با معرفی ۳۰۰ برگزیده پایان یافت