«هنر ناگهانی» امروز با شیراز خداحافظی می‌کند/ تجربه‌ای تئاتری‌