لزوم تسریع ساخت تالار مرکزی سنندج/رونق کار فرهنگی در سینما بهمن