ایران قدرت پوشالی آمریکا را شکسته و آبروی این کشور را برده است