رهبری فرمودند که از کتاب غافل نشویم/ گذر زمان ابعاد جدیدی از این قطعه طلایی تاریخ کشور را آشکار می کند