وزیر بهداشت: روند سپردن سالمندان به مراکز سالمندی رو به افزایش است