سن امید به زندگی درکشور به ۷۴ سال افزایش یافته است/ با پدیده سالمند شدن جمعیت روبرو هستیم