از ماجرای حذف تا بازگشت شهید فهمیده/ نحوه تدریس« رهبر کوچک» در سال جاری