بعد از دیوار و یخچال مهربانی، نوبت به سبد مهربانی رسید