روایت زندگی یکی از لات‌های همدان در «واگویه‌های گندابی»