دور برگردان بلوار ارتش تا پایان مهرماه افتتاح خواهد شد