نامزدهای بخش سینمایی بین الملل «مقاومت»/ حضور ایرانی‌ها پررنگ است