«آینده پژوهی و چشم انداز» موضوع دومین نشست روابط عمومی؛ علم تا عمل