سینمای غیرایدئولوژیک دروغ محض است/ هنرمند غیرمتعهد وجود ندارد