بزرگداشت بیست و نهمین سال حضور برنامه جهانی غذا در ایران