دادستانها در تعریف حقوق عامه، مصادیق بین آن و نحوه دفاع و احیای آن نظراتشان را هرچه زودتر به دادستانی کل ارسال کنند