نیجر به دومین پایگاه آمریکا در آفریقا تبدیل می‌شود