هفتمین نشست کمیته پیگیری روابط ایران و آفریقای جنوبی برگزار شد