شرایط پرداخت تسهیلات رفاهی به دانشجویان استعداد درخشان اعلام شد