وزیر بهداشت: پوشش گیاهی، علت مشکلات تنفسی مردم اهواز در پاییز