اجرای طرح پایش سلامت دانشجویان جدید دانشگاه علم و صنعت از 10 مهر