چرا باید از فویل‌های آلومینیومی کمتر استفاده کنیم؟!