تخریب قوه قضاییه و نهادهای انقلابی بخاطر این است که دشمن می‌داند اینها هستند که امنیت را حفظ کرده‌اند