در اقیانوس نامتلاطم و آشفته منطقه کشور ما کشتی ثبات و آرامش است