بدون نظارت به وظیفه قضایی و اداری خدشه وارد می‌شود